سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین عالی دانشور – مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حمیدرضا سیاهکوهی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

حضور نوفه ها در لرز ه نگاری امری اجتناب ناپذیر است . پاره ای از این نوفه ها ماهیت تصادفی دارند و پار ه ای همدوس هستند. به منظور ارائه تصویر صحیح از ساختارهای زمین شناختی منطقه، لازم است در مراحل پردازشی این نوفه ها تضعیف گردند . در این مطالعه برای تضعیف نوفه های تصادفی ، روش ویژه تصویر در حوزة F-xy معرفی می شود. هدف این مطالعه، تضعیف نوفه های تصادفی از مکعب داده های لرزه ای برانبارش شده در لرز ه شناسی سه بعدی به روش ویژه تصویر در حوزة F-xy است . در این روش عمل فیلتر کردن با جایگزینی مقاطع بسامد ثابت به وسیله مجموع تعداد معینی از ویژ ه تصاویر (دارای بیشترین سهم) انجام می شود. این روش در مقاطع با لایه بندی افقی و همچنین مقاطع با لایه بندی شیب دار کارآیی خوبی دارد . این روش برخلاف فیلتر پیشگو، مستقل از بسیاری خواص وابسته به xوy از جمله ترتیب و تصحیحات استاتیک است. این روش در نقاط مرزی محدودة برداشت سه بعدی نیز به خوبی عمل می کند. زمان اجرای این فیلتر با استفاده از روش لنکزوس به جای SVD به مراتب کا هش یافته و گزینة مناسبی در مقایسه با فیلترهای مشابه خوا هد بود . فیلتر بر روی داده های مصنوعی اجرا و نتایج ارائه شده است.