سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منوچهر امیری – عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
هادی نظری پویا – عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
حبیب الله مظاهری – عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده:

لانتانیدها باعدد اتمی ۵۷ تا ۷۱ شامل پانزده عنصر با حالت کوانتومی مشابه بوده که با افزایش عدد اتمی اندازه یون های سه ظرفیتی آنها کاهش یافته و تغییرات رفتار شیمیایی اندکی درآنها بوجودمی آید . بر اساس مطالعات انجام شده مقدار این عناصر درآب های طبیعی حرارت پایین ( رودخانه ها ،آب های زیر زمینی و بخصوص دریاها ) بی نهایت کم و تقریبا حدود ۱۰ -۷ تا ۱۰ -۶ برابر مقادیر متوسط شیلهاپست آرکئن استرالیا (P.A.A.S) می باشند ۳) ، ۴ و ).۵ به همین دلیل تصور می رود که این عناصر در طی فرآیند فرسایش و رسوبگذاری از اجزاء دانه ای و کانیها جدا نشده و توسط بار جامد در اجزاء آورای حمل شده و همانند شناسنامه ای معرف و شناساگر بار جامد بوده و ازآنها برای ردیابی و شناسایی منشا ء رسوبات می توان بهره مند شد (۱) فرسایش ذرات ریز و سیلتی و حمل آنها علاوه بر اینکه موجب گل آلودگی آب سدها و افزایش هزینه تصفیه آنها می شود در برخی مناطق در اثر پخش طبیعی یا مصنوعی ( ایستگاههای پخش سیلاب ) بر روی زمین ته نشین شده و سبب سله بستن سطح زمین و خفگی ریشه گیاهان و کاهش نفوذ پذیری می گردد در ایستگاه پخش سیلاب تاسران ( شمال استان همدان ) در اثر دو سیلاب بیش از پانزده هزار تن رس و سیلت در حوضچه رسوبگیر و عرصه پخش سیلاب نهشته شده(۱)و میزان نفوذ پذیری عرصه پخش سیلاب حدود ۰/۳۵ cm/hکاهش یافته است (۲) لذا منشاء یابی و تشخیص لیتولوژی سر چشمه و مولد این رسوبات جهت کنترل آنها قبل از حمل هدف این تحقیق بوده است .