مقاله تطابق هيدروكربني و مقايسه ژئوشيميايي سازند كنگان در چاه هاي C و B واقع در ميدان گازي پارس جنوبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش نفت از صفحه ۸۴ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: تطابق هيدروكربني و مقايسه ژئوشيميايي سازند كنگان در چاه هاي C و B واقع در ميدان گازي پارس جنوبي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليزهاي ژئوشيميايي
مقاله تطابق
مقاله هيدروكربن
مقاله سازند كنگان
مقاله پارس جنوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي هرسيني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معمارياني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تطابق يعني مقايسه ژئوشيميايي بين هيدروكربن ها يا هيدروكربن ها با سنگ منشا و تعيين چگونگي ارتباط ژنتيكي بين آنها كه براي اين منظور از ابزارها و عامل هايي مانند بيوماركرها و ايزوتوپ استفاده مي شود. در مغزه هاي حفاري تهيه شده از سازند كنگان (با سن ترياس زيرين) در چاه هاي C و B، آثار هيدروكربني ديده شده است كه در اين تحقيق از ديدگاه ژئوشيميايي با يكديگر مقايسه و مطابقت داده مي شوند. براي بررسي و ارزيابي ويژگي هاي ژئوشيميايي اين هيدروکربن ها آناليزهاي مقدماتي (پيروليز راک اول، استخراج وتفکيک بيتومن) و آزمايش هاي تكميلي (کروماتوگرافي گازي و کروماتوگرافي گازي طيف سنجي جرمي) و بررسي هاي ايزوتوپي بر روي نمونه هاي خرده حفاري استفاده شده است. نتايج حاصل از آناليزهاي ژئوشيميايي نشان مي دهند كه كروژن نمونه ها، مخلوطي از انواع II و III بوده و مواد آلي توليد كننده هيدروكربن از محيطي دريايي همراه با اندكي ورودي از خشكي توليد شده اند. هيدروكربن هاي موجود در سازند کنگان از يك سنگ منشا با كلاستيك كمي كربناته توليد و در شرايطي احيايينيمه احيايي راسب شده اند. كروماتوگرام هاي برش هاي اشباع نمونه ها نشجكان از عدم وجود پديده تخريب زيستي نمونه هاي تحت مطالعه دارد. نمونه هاي ميان لايه اي شيلي آهکي سازند کنگان از چاه C، داراي پتانسيلي فقير تا متوسط و نمونه هاي چاه B، پتانسيل هيدروكربني فقيري را نشان مي دهند. هر دو دسته نمونه هاي تحت بررسي، از نظر درجه بلوغ، در ابتداي پنجره توليد نفت (اواخر دياژنز اوايل كاتاژنز) قرار گرفته اند. ميزان پختگي مواد آلي نمونه هاي چاه B اندکي بيشتر از نمونه هاي چاه C مي باشد. آثار هيدروكربني چاه C، خصوصيات پارافينيك نفتنيك و نفتنيك، و نمونه هاي چاه B، پارافينيك نفتنيك و پارافينيك را نشان مي دهند. به نظر مي رسد كه ميان لايه هاي شيلي آهكي موجود در بخش هايي از سازند كنگان، سبب توليد هيدروكربن هاي موجود در ماتريكس سازند كنگان باشند.