سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام موذن – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
احمد عبداله زاده بارفروش – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند، دانشکده ی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا

چکیده:

سیستمهای مبتنی بر وب نیازمندیهایی دارند که آنها را ازسایر سیستمهای نرم افزاری متمایز میکند، مانند توزیع شدگی،دسترسی همزمان تعداد زیادی کاربر، در دسترس بودن و امنیت.بسیاری از این نیازمندیهای غیروظیفه مندی مانند امنیت، متقاطع با نیازمندیهای وظیفه مندی میباشند؛ بدین معنی که این مفاهیم با استفاده از روشهای معمول پیمانه بندی سیستم، کپسوله نمیشوند ومکانیزمهای تحقق آنها در بین مؤلفه های سیستم پخش و تکرار و اغلب با سایر موضوعات در هم تنیده میشوند. چنانچه به این نیازمندیها به طور صریح و در مراحل اولیه طراحی سیستم پرداخته نشود، تحقق آنها بسیار پرهزینه و حتی غیر ممکن میگردد. از آنجا که در توسعه سیستمهای بزرگ و پیچیده، توصیفات معماری نرمافزار نقشی اساسی در برآوردن و ارزیابی نیازمندیها بر عهده دارد، با در نظر گرفتن ماهیت متقاطع نیازمندیهای غیروظیفهمندی، به مقایسه تطبیقی زبانهای توصیف جنبه گرای معماری نرمافزار جهت توصیف معماری سیستمهای مبتنی بر وب پرداختهایم. بدین منظور، توانایی این زبانها را در چارچوبی که شامل معیارهای جداسازی کانسرنها ، دقیق و غیر مبهم بودن توصیفات معماری، حمایت ابزاری برای توسعه و نگهداری سیستم و دامنه کاربرد و میزان توسعهپذیری آنها برای یک حوزه جدید می باشد، مقایسه نمودهایم. این مقایسه، مشخصات هر یک از این زبانها را روشن و لذا جهتگیری آتی تحقیقات برای برطرف کردن نقاط ضعفشان را مشخص مینماید. در نهایت، با توجه به خصوصیات این زبانها، کاراترین زبان را جهت ارائه معماریای رسمی و جنبه گرا برای سیستمهای مبتنی بر وب انتخاب نموده ایم.