مقاله تظاهرات باليني و پاراکلينيکي بيماري لوپوس اريتماتوي سيستميک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تظاهرات باليني و پاراکلينيکي بيماري لوپوس اريتماتوي سيستميک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماريهاي اتوايميون
مقاله لوپوس اريتماتوي سيستميک
مقاله نفريت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم پورفيني محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي سيده طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: اكبريان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: خيرانديش معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شاهعلي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: غريب دوست فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: شهرام فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ناجي عبدالهادي
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دواچي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري لوپوس اريتماتوي سيستميک نوعي بيماري خود ايمن با اتيولوژي ناشناخته است که داراي تظاهرات باليني و ايمونولوژيک گسترده اي است. هدف از اجراي اين مطالعه بررسي شيوع تظاهرات بيماري لوپوس در بيماران مذکر ايراني است.
روش کار: تعداد ۲۲۷۹ بيمار مبتلا به لوپوس در طي يک مطالعه مقطعي مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها بر اساس اطلاعات ثبت شده بانک اطلاعاتي کامپيوتري بيماران لوپوس مراجعه کننده به مرکز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشکي تهران در طي سالهاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۸ به دست آمده است. در اين مطالعه تظاهرات باليني و آزمايشگاهي بيماران مذکر و مونث با يکديگر مقايسه گرديده است.
نتايج: در اين مطالعه تعداد ۲۲۷۹ بيمار مبتلا به لوپوس شامل ۲۲۷ بيمار مذکر (۹٫۷%) و ۲۰۵۲ بيمار مونث (۹۰٫۳% ) مورد مطالعه قرار گرفتند. مقايسه بيماران مذکر و مونث نشان مي دهد که تظاهرات پوستي بخصوص راش ديسکوئيد در شروع بيماري و درگيري کليه در سير بيماري در مردان به طور معني دار شايع تر از زنان بود (P<0.05). در حالي كه تظاهرات موسكولواسكلتال شامل آرتريت در شروع و درسير بيماري، و لكوپني در سير بيماري در مردان به طور معني دار كمتر از زنان بود (P<0.05). به نظر مي رسد با توجه به ساير تظاهرات باليني و آزمايشگاهي بيماري لوپوس در دو جنس تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري: تفاوت در تظاهرات بيماري لوپوس و شيوع بالاتر درگيري ارگانهاي مهم از جمله كليه در سير بيماري لوپوس در مردان، لازم است در برخورد تشخيصي و درماني اين بيماري، جنس بيمار مورد توجه قرار گيرد.