سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پروانه نصیری – کارشناسی ارشد، دفتر اقتصاد آب، سازمان مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

برای نایل شدن به توسعه پایدار منابع آب، تعادل بین هزینه کامل و ارزش کامل منابع آب میتواند شاخص کمی خوبی به لحاظ سنجش و ارزیابی اقدامات و پیامدهای مدیریت منابع آب در سطح ملی و حوزههای آبریز در مقاطع زمانی مختلف باشد. مطالعه حاضر، ضمن بررسی تجربیات بینالمللی و برخی از تجربیات ملی، نحوه رسیدن به این تعادل را از طریق تبیین اجزای هزینه و ارزش کامل آب مورد توجه قرار میدهد. نتایج این مطالعه، عدم تعادل هزینه و ارزش کامل آب را بیان داشته و حاکی از دامنهدار و طولانی بودن مسیر دستیابی به توسعه پایدار و مدیریت آثار خارجی میباشد.