سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی فاخر – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه تهران
حمیدرضا نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک خاک و مهندسی پی، دانشگاه تهران
محسن شاهقلی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مکانیک خاک و مهندسی پی، دانشگاه تهرا

چکیده:

در این مقاله مساله پایداری دیوارها و شیبهای خاک مسلح و غیر مسلح با استفاده از یکی از روشهای جدید تعادل حدی مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش جدید برای تحلیل پایداریدیوارها و شیبهای خاک مسلح و غیر مسلح از تقسیم گوه لغزنده به قطعات افقی استفاده شده است. لازم به ذکر است که در این روش با قرار دادن نیروی شبه استاتیکی زلزله در مرکز جرم هر قطعه می توان پایداری شیب یا دیوار مورد بحث را حین زلزله بررسی نمود. در این مقاله سه دسته فرمولبندی بر اساس این روش ذکر شده و نتایج فرمول بندی ساده شده با نتایج برنامه Reslip(برای خاک مسلح) مقایسه گردیده است. در پایان این مقاله به فرمولبندی کامل اشاره شده و نتیجه گیری لازم ارائه گردیده است.