سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد قرقیزی – گروه مهندسی شیمی و پلیمر – دانشکدة فنّی – دانشگاه تهران
محمود ترابی انگجی – گروه مهندسی شیمی و پلیمر – دانشکدة فنّی – دانشگاه تهران

چکیده:

محاسبات تعادلی برای سیستم پلی اتیلن – اتیلن با استفاده از روش مخلوط فرضی جایگزین [۱۹] برای پلی اتیلن با استفاده از معادلة حالت اصلاح شدة ساکو – وو – پراوسنیتز [۱۸] ، انجـام گرفتـه اسـت . نتـایج بدست آمده برای چندین نوع پلی اتیلن کـاملاً مناسـب بـوده و قابـل مقایـسه بـا داده هـای تجربـی موجـود می باشد .