سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین قنادزاده – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی
خوش گفتار – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی گروه مهندسی مکانیک
جواد تسکینی – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی گروه مهندسی مکانیک
خیاطی – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

با حذب سرب از بنزین الکلهای خالص مخصوصا ۲- بوتانول مورد توجه صنایع نفت و سازمان محیط زیست کشورهای مختلف قرار گرفت.
با امتزاج الکل ها با بنزین بعنوان موادسوخت برای اتومبیل ها سبب کاهش الودگی محیط زیست و مورد توجه طرفداران محیط زیست شده است.
یکی ازمسائل مهم امتزاج الکل ها با بنزین، حضور آب و تشکیل دو فاز است.
کار حاضر مشاهدات تجربی دیاگرام تعادل فازی مایع – مایع آب + ترکیبات اکسیژن دار (۲- بوتانول) + ئیدروکربور آروماتیک (تولوئن ) می باشد.
ترکیب های تعادل مایع – مایع در مخلوط های سه جزی آب + ۲- بوتانول + تولوئن در دمای ۲۹۸/۲ کلوین بررسی شده است.
داده های تجربی بوسیله روابط ارائه شده در معادله UNIQUAC مدل سازی شده است و ضرایب مدل فوق محاسبه شده است و مورد استفاده قرار گرفته است. مقدار RMSD در سیستم آب + ۲- ذوتونال + تولوئن ۳/۵ درصد بدست آمده است بنابراین مقادیر تولوئن بدست آمده نشان می دهد مدل UNIQUAC تطبیق بهتری با داده های تجربی دارد.