سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد فیض – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدة فنی دانشگاه تهران
حمید ابراهیم پور – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدة فنی دانشگاه تهران

چکیده:

جهت بررسی عملکرد موتور القایی سه فاز تحت ولتاژ نامتعادل، عموماً، یک میزان نامتعادلی ولتاژ مشخص ( که به درصد بیان می شود ) در ترمینالهای ماشین در نظر گرفته می شود، اثرات منفی آن روی کارکرد موتور مشاهده می شود و نتیجه گیری در این حالت خاص به حالتهای دیگر تعمیم داده می شود .
در این مقاله نشان داده خواهد شد که تعاریف موجود در زمینة سنجش میزان نامتعادلی در ترمینالهای ماشین، تعاریف جامع و کاملی نیستند و بنابراین نتایج بدست آمده از این تحلیلها نیز چندان قابل اتکا نیستند . جهت اثبات این مدعا، یک موتور القایی سه فاز ۲۵ اسب بخار تحت شرایط نامتعادلی مختلف تحلیل شده است . مقایسة نتایج این تحلیل ها، لزوم بازنگری در تعاریف موجود و ارائة تعریف دقیقتر جهت دستیابی به نتایج دقیقتر را نشان می دهد .