مقاله تعاملات مشترك ميان آفرينندگان و مخاطبان نخل ماتم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز – زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات هنر اسلامي از صفحه ۴۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تعاملات مشترك ميان آفرينندگان و مخاطبان نخل ماتم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخل ماتم
مقاله خالق اثر
مقاله مخاطب
مقاله آيين
مقاله تعامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرنيا زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمادهاي ديني آييني، بخشي از فرهنگ مشترك مردم هستند و در حالي كه نمي توان از آفريننده اي يگانه و خالقي مشخص در ساختن آنها نام برد، مي توان از نوعي تعامل و همكاري مشترك ميان آفرينندگان و مخاطبان در خلق و پيدايش اين آثار از جمله نخل ماتم در بستر آيين نخلگرداني سخن گفت.
نتايج تحقيق بيانگر آنست كه: نخل ماتم با داشتن ريشه در فرهنگ كهن ايراني و جلا يافتن در كالبد مذهبي مردم شيعي ايران، از ويژگي هاي زيبايي شناسانه و نشانه هاي نماديني برخوردار است، كه خالق اثر، هماهنگ با ذهنيت رمزگرا و حماسه پذير جامعه، ايده ساخت اثر و اجراي نمادين ادواري را از بطن جهان بيني شيعي برداشت نموده، تا در تعامل مخاطبان و عامه مردم نقش و نفوذ داشته باشد. لذا نخل ماتم طي فرآيند تاثير و تاثر با مخاطبان كثير و مردمي، دربردارنده ارزش هاي نماديني گشته كه با درآميختن رويكردهاي مذهبي، به نوعي مناسك اجتماعي مرگ، گريز از ميرايي و ميل به جاودانگي را در خود دارد.
پژوهش حاضر كه از نوع توصيفي، با تجزيه بصري زيبايي شناسانه و تحليل كيفي جامعه شناسانه است، با روش گردآوري داده ها از طريق اسنادي، كتابخانه اي و مشاهده اي صورت گرفته است.
اهداف:
۱٫ شناخت حوزه كاري هنرمند ( الهام، آرايش و نظم اثر، شكل دادن به اثر ) و پيوندهايي كه مخاطب در رابطه با اثر برقرار مي كند.
۲٫ تبيين نقش هنرمند و مخاطب در به نمايش گذاشتن اثر ( نخل ماتم )
 سوالات مقاله:
۱٫ شكل گيري نخل ماتم تا چه حد به موقعيت ذهني هنرمند و مخاطب و تاثير و تاثرات آن ها برمي گردد؟
۲٫ پيوندهايي كه مخاطب در رابطه با اثر برقرار مي كند، چيست؟