مقاله تعاملهاي اجتماعي و رفتار تکراري کودکان درخود مانده و عقب‌ مانده ذهني آموزش ‌پذير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تعاملهاي اجتماعي و رفتار تکراري کودکان درخود مانده و عقب‌ مانده ذهني آموزش ‌پذير
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درخودمانده
مقاله عقب مانده ذهني
مقاله تعاملهاي اجتماعي
مقاله رفتارهاي قالبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري قره گوز علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اميري شاهرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي تشخيص افتراقي الگوهاي رفتار تکراري قالبي و اجتماعي در کودکان با نيازهاي ويژه بود. با استفاده از مصاحبه تجديد نظر شده تشخيصي درخود ماندگي (لرد و ديگران، ۱۹۹۴) در دو گروه درخود مانده (۵ دختر و ۱۱ پسر) و عقب مانده ذهني آموزش پذير (۵ دختر و ۱۱ پسر) در دامنه سني ۶-۸ سال از مدارس استثنايي انتخاب شدند. نتايج تحليل واريانس چند متغيري نشان دادند که ميانگين نمره تخريب کيفي تعامل اجتماعي، ارتباطي و الگوهاي رفتار تکراري قالبي در کودکان درخود مانده به گونه معناداري بيشتر از کودکان عقب مانده ذهني آموزش پذير است. استلزامها بر اساس تشخيص هاي افتراقي کودکان استثنايي بحث شد.