سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر نجمی – دانشکده مدیریت و اقتصاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در سالهای اخیر، اقدامات نسبتًا گسترده ای در حوزه خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی EFQMوهمچنین ارتقاء کیفیت در قالب انجام پروژه های بهبود توسط سازمان های مختلف در ایران انجام شده است . بدیهی است که اقدامات خودارزیابی سازمان ها را قادر می سازد تا حوزه های بهبود خود را بتوانند شناسایی کنند ولی ایجاد بهبود و ارتقاء کیفیت در حوزه های کلان شناسایی شده خود نیاز به یک موتور بهبود دارد . رویکردی را که غالبًا کارشناسان بهبود جهت ارتقاء کیفیت در سالهای اخیر توصیه نموده اند متد ولوژی شش سیگما یا شش سیگمای ناب است . متدولوژی شش سیگما، رویکرد نتیجه گرایی است که توانسته است توانایی خود را در ارتقاء کیفیت، کاهش زمان و کاهش هزینه به اثبات رساند . در این مقاله سع ی می شود تا تعامل بین شش سیگما و مدل تعالی سازمانی EFQM و هم افزایی حاصل از آن تشریح گردد.