سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

طاهره میرعمادی – عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

گسترش همکاریهایبین المللی و استفاده از فرآیند جهانی شدن تحقیق و توسعه،یکی از استلزامات اصلی برای تغییر جایگاه کشور در حال توسعه ای چون ایران درنقشه علمی-فنآوری جهان می باشد. تحقق این امر نیز بدون شک در گرو درک درست از ساختار نظام راهبریتولید دانش و فنآوری در سطح بین المللی و نحوه استفاده از قواعد بازی با دیگر بازیگران این صحنه است که از سوی سازمانهای بین المللی و کشورها به شکل توافقنامه ها و هنجارهای حقوقی بین المللی تدوین می شود. در این مقاله کوشش می گردد که قواعد و چارچوبهای بین المللی شدن تحقیق و توسعه از طریقتجزیه و تحلیل توافقنامه های بین المللی سرمایه گذاری که سازوکار اصلی توافقنامه عمومی تجارت خدماتو نحوه استفاده از آنان برای پیشبرد منافع ملی معرفی گردد و از این طریق اهمیتٍ بسیارٍ درک تعامل بینعامل داخلی (سیاستهای داخلی) با استلزامات خارجی ( رژیمهای حقوقی بین المللی) به عنوان شرط اصلی موفقیت کشورها در فرایند جهانی شدن تحقیق و توسعه روشن گردد.