مقاله تعامل صوفيه نخستين با عقل؛ از آغاز تا اواخر قرن پنجم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زبان و ادبيات فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۷۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تعامل صوفيه نخستين با عقل؛ از آغاز تا اواخر قرن پنجم
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقل
مقاله آثار صوفيه
مقاله حالات و مقامات عرفاني
مقاله روح
مقاله عشق
مقاله ايمان
مقاله شرع
مقاله قرآن
مقاله معرفت
مقاله اخلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرقاني سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پوربوانلو هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع اصلي اين مقاله، بررسي طرز برخورد عرفاي نخستين با مفهوم بنيادين عقل است. بدين منظور چهل اثر عرفاني را که يا توسط صوفيه پنج قرن نخست اسلامي نوشته شده بودند و يا مشتمل بر گفتارهاي آن ها بودند، بررسي کرديم. مجموعه يافته ها را در ده موضوع اصلي جاي داديم: عقل و معرفت الله، عقل و ايمان، عقل و قرآن، عقل و شرع، عقل و اخلاق، عقل و دنيا و آخرت، عقل و مقامات عرفاني، عقل و حالات عرفاني، عقل و عشق و عقل و روح. سپس به بررسي آراي عرفا در ذيل هر موضوع پرداختيم. اين مقاله نشان مي دهد که عرفاي نخستين، مقولات مختلف معرفتي، دنيوي، اخروي و عرفاني را در ارتباط با عقل مطرح کرده اند و سعي کرده اند نسبت عقل را با هر کدام از اين ها تبيين کنند. درست است که در بسياري موارد، کارکرد عقل را محدود کرده اند اما همين که همه چيز را در نسبت با عقل سنجيده-اند، نشان از اهميت عقل در نظر آنان دارد. در واقع، آن ها حتي براي تبيين محدوديت هاي عقل در حوزه هاي معرفتي، از خود عقل مدد جسته اند. هر چند بررسي ما فقط معطوف به موضوعاتي است که به نحوي با عقل در ارتباط هستند اما حتي از خلال همين مقاله مي توان تنوع و گستردگي حوزه هاي شناختي را که آن ها وارد شده اند، دريافت.