مقاله تعامل نقش مايه ها و ويژگي هاي هنري مکاتب نگارگري ايراني با نظري به نگاره هاي «گذر سياوش از آتش» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار – تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات هنر اسلامي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: تعامل نقش مايه ها و ويژگي هاي هنري مکاتب نگارگري ايراني با نظري به نگاره هاي «گذر سياوش از آتش»
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گذر سياوش از آتش
مقاله شاهنامه
مقاله نگارگري ايراني
مقاله نقش مايه هاي نمادين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مافي تبار آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«آزمون آتش سياوش» که عموما با عنوان «گذر سياوش از آتش» شناخته مي شود، بيشترين شمار نگاره هاي تاريخ نقاشي ايران را به خود اختصاص داده است؛ قريب دويست تصوير به جا مانده از اين مجلس، دليلي بر اين مدعاست. موضوعي که هرچند بيش از هر مکتب، در شيراز تصوير مي گردد، اما در تمامي اعصار حضوري پررنگ دارد. وجود اين تعداد نگاره، آن هم با موضوع يکسان، اين امکان را فراهم مي آورد که با تطبيق تعداد متنابهي از نمونه هاي ياد شده، چگونگي ارتباط و تعامل نقش مايه هاي تصويري و ويژگي هاي هنري مکاتب گوناگون نگارگري، مورد مطالعه قرار گيرد. زيرا اين منظومه، نه تنها در تمامي ادوار، بلکه به کرات درهر دوره و زمان، تصوير شده است. از اين رو مقاله ي تحقيقي حاضر سعي دارد با رويکردي توصيفي- تحليلي و تطبيقي، تعدادي از نگاره هاي «گذر سياوش بر آتش» را هم زمان با مطالعه ثقل صور و عناصر تصويري در مکاتب و اعصار گوناگون بررسي کند. چرا که مسلما ويژگي هاي هنري هر سبک، موضوع اوليه را تحت الشعاع قرار داده و الزام استفاده از نقش مايه ها، رنگ ها و ترکيب بندي هاي خاصي را اعمال مي کرده است.
اهداف مقاله:
۱- بررسي تاثير علايق زيبايي شناسانه ي از منه ي گوناگون در پرداخت موضوعي يگانه در ادوار متفاوت.
۲- ارزيابي ميزان پايبندي نقاشان مکاتب متفاوت به متون توصيفگر و استفاده از نقش مايه هاي نمادين.
۳- معرفي شماري چند از نگاره هاي مهجور گذر سياوش بر آتش.
سوالات موردنظر:
۱-  اصول و علايق مکاتب متفاوت نگارگري در پرداخت مضموني خاص، همچون گذر سياوش از آتش، چه تاثيراتي را داشته است؟