مقاله تعبير «راه راست» در متون كهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۲۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تعبير «راه راست» در متون كهن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راه
مقاله راس و راست
مقاله صراط مستقيم
مقاله سبيل
مقاله راه بي راه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مالمير تيمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به كثرت كاربرد راست در مفهوم سوي و جهت، محققان در گزارش يا تصحيح متون پيشين، از جمله شاهنامه، وقتي به تعبير «راه راست» برخورده اند، آن را در مقابل راه يا جانب چپ تصور كرده اند و از ريشه كهن «راه» و معني اصلي «راه راست» غفلت كرده اند. بررسي كتابخانه اي تعبير «راه راست» در متون كهن نشان مي دهد، وقتي «راست» صفت «راه» باشد، داراي مفهوم سوي و جهت راست در مقابل چپ نيست، بلكه به معني آشكار و روشن است و «راه راست» به معني آشكار و روشن يا راه آشكار و مشهور و گشاده در مقابل راه بي راه، راه ناشناخته و نامسلوك و پوشيده به  كار رفته است. در اين مقاله، پس از تبيين ريشه و مفهوم راه راست در برابر راه بي راه، تدبيري نظامي را نشان داده ايم كه در شرح متون كهن از آن غفلت شده است، همچنين چند سهو و خطاي كاتبان يا مصححان متون كهن را اصلاح كرده ايم.