سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رستمی – دانشجوی سا بق کارشناس ارشد زر اعت دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
گودرز احمدوند – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
آژنگ جاهدی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیرکنترل مکانیکی – شیمیایی علف های هرز روی تعداد ساقه اصلی ، تعداد استولون وعملکرد غده سیب زمینی ، آزمایشی درسال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان همدان اجراگردید . این آزمایش به صورت کرت های خرد شده ی نواری درقالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار اجرا شد . که درآن سمپاشی بعنوان فاکتور اصلی در ۳ سطح (نواری، کامل و بدون سم پاشی) و خاک ورزی بعنوان فاکتورفرعی در ۵ سطح (سرنیزه ای، شمشیری، پنجه غازی، فاروئر و بدون خاک ورزی)بود. در این تحقیق تاثیرفاکتورهای سمپاشی وخاک ورزی واثرات متقابل آنها برروی صفات مزبور مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که تیمارهای سمپاشی (نواری و کامل ) در م قایسه با تیمار بدون سمپاشی ، تعداد ساقه در بوته را ۲۰ تا ۳۶ درصد ، تعداد استولون در بوته را ۱۱ تا ۱۹ درصد و عملکرد غده را ۱۰ تا ۱۷ درصد افزایش دادند. تیمارهای خاک ورزی با تیغه های مختلف نیز تعداد ساقه در بوته را ۲۲ تا ۴۵ درصد ، تعداد استولون در بوته را ۱۰ تا ۴۷ درصد و عملکرد غده ر ا ۱۶ تا ۴۳ درصد افزایش دادند . اثر متقابل تیمارهای سمپاشی و خاک ورزی نسبت به تیمار بدون سمپاشی بدون خاک ورزی، تعداد ساقه در بوته را ۶ تا ۹۷ درصد ، تعداد استولون در بوته را ۷ تا ۸۱ درصد و عملکرد غده را ۵ تا ۵۷ درصد افزایش دادند که اختلاف تیمارهای مزبور در سطح ۱% معنی دار بود. اثر متقابل سمپاشی نواری تیغه سرنیزه ای نسبت به سایر تیمارها از برتری محسوسی برخوردار بود.