سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه دشتذار – دانشگاه تکمیلی علوم پایه زنجان
محمد تقی توسلی – گروه فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

وقتی باریکه ای بس فام وهمدوس فضایی برسطح ناصاف بتابد طیف نورپراکنده همدوس ازسطح ناصاف تعدیل می شود میزان تعدیل طیف به زاوبه فرود توزیع ارتفاع درسطح ناصاف وطول موج بستگی دارد دراین مقاله به طور نظری وتجربی نشان داده می شود که همواره بیشینه طیف به سمت قرمز طول موچهای بلندتر جابجا می شود همچنین نشان داده می شود که با افزایش ناصافی یا کاهش زاویه فرود تعدیل طیف بیشتر است وبیشینه طیف بیشتر به سمت قرمز جابجا می شود .