سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

حسین جوادخانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و کارشناس جمعیت مهندسین مشاور طرح سبز

چکیده:

سرشماری جمعیت یکی از منابع اصلی آمارهای جمعیت در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان است. با وجود این، جایگاه سرشماری در ایران بس والاتر است. لذا جا دارد ضمن توجه خاص به آمارهای حاصل از سرشماری جمعیت، این آمارها در صورت امکان با دقت ارزیابی شود. بدون تردید سرشماری جمعیتی در هیچ کشوری فاقد اشتباه نیست از این رو در دقیق ترین سرشماری ها نیز لااقل اندکی خطا قابل تصور است. در این مقاله با استفاده از نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ به کمک پرونده کامپیوتری AGESMTH,ADJAGE در بسته نرم افزار PAS که شاخصهای صحت، تعدیل و تصحیح آمارهای جمعیتی را محاسبه می کنند می پردازیم. برنامه ADJAGE: این برنامه بطور نسبتی، یک توزیع جمعیتی را برحسب سن و جنس، به یک جمعیت کل جدید تعدیل میکند ( کم شماری و اضافه شماری) برنامه AGESMTH: در این برنامه برای کاهش اشتباهات و یکنواخت سازی (تعدیل و تصحیح ) گروه های سنی، از ۵ روش مختلف استفاده می کند، که این روشها عبارتند از : ARRIAGA , KARUP- KING-NEWTON,CARRIER FARRAG ، سازمان ملل متحد و میانگین متحرک شدید یا یکنواختسازی شدید . یکنواخت سازی در روشهای فوق برا ی هر جنس بطورجداگانه انجام میگیرد. برای ارزیابی شیوه های مختلف یکنواخت سازی، برای هر جمعیت گزارش شده و یکنواخت شده چندین شاخص مبتنی برسن (شاخص J.S) را محاسبه می کند. هدف از این مقاله معرفی و آشنایی با روشهای محاسبه دو برنامه کامپیوتری و سازگاری برنامه ها بوده است که اولی برای تعدیل کم شماری و اضافه شماری و دومی برای یکنواخت سازی (تعدیل و تصحیح) در سرشماریها و آمارهای جمعیتی می باشد که از ۵ روش فوق کارشناسان و محققان بتوانند بهترین جمعیت تصحیح شده با توجه به جامعه مورد مطالعه را انتخاب و در پیش بینی ها و برنامه ریزیها مورد استفاده قرار دهند.