تحقیق

تحقیق یا پژوهش شامل فعالیتی خلاقانه و هدفمند به منظور افزایش سهم دانش، از جمله دانش، فرهنگ انسانی و اجتماعی است که استفاده از این سهم دانش منجر به تفکر در خلق برنامه های کاربردی جدید می شود. شورای پژوهشهای علمی کشور تحقیق را اینطور تعریف می کند: «تحقیق عبارت است از اجرای هرگونه فعالیت منظم در جهت افزایش اندوخته های علمی و فنی انسان و استفاده از این اندوختهها برای طراحی یا ابداع روشها و کاربردهای نوین». به عبارت دیگر هر تحقیق مطالعه ای هدفمند برای شناخت ویژگیهای یک متغیر یا روابط دو یا چند متغیر در مجموعه ی مورد نظر است. این متغیرها در غالب مسله ی اساسی، پرسشها و فرضیه ها در پژوهش مطرح می شوند و شناخت آنها از طریق مطالعه و اندازهگیری صورت میگیرد، نتایج هر تحقیق پس از اطمینان از اعتبار ابزار اندازهگیری و آزمون فرضیه ها اعلام میشود. تحقیق به عنوان یک فرایند پژوهشی یک فعالیت منظم است. در این فرایند باید کنترل دقیق، واضح و نمونه گیری مناسب و صحیح که باعث توسعه، گسترش و جامعیت تحقیق است انجام گیرد. هر روز به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مسئله تحقیق و پزوهش کردن و ضرورت انجام آن درگیر هستیم. برای مثال فرض کنید در حال رانندگی هستید و ناگهان ماشین شما خاموش می شود و می ایستد، اولین مسئله ای که شاید به ذهن میرسد و با آن مواجعه می شوید، این است که “چرا ماشین از حرکت ایستاد؟” (مسئله تحقیقی) اول از همه فکر می کنید که سوخت به اتمام رسیده است (اولین سوال و فرضیه) به آمپر بنزین نگاه می کنید، می بینید که سوخت موجود است (عدم تایید فرضیه اول) بعد فکر می کنید شاید برای لاستیک ماشین شما اتفاقی افتاده باشد(سوال و فرضیه دوم) از اتومبیل خود پیاده می شوید و به سمت چرخ ماشین خود حرکت می کنید، هر چهار چرخ را چک می کنید اما مشکلی نمی یابید (عدم تایید فرضیه دوم)، فکر می کنید شاید برای سیستم برقی ماشین اتفاقی افتاده (سوال و فرضیه سوم)، کاپوت را بالا میزنید و متوجه می شوید که برق ماشین قطع شده است (تایید فرضیه سوم پژوهشی). در مثال بالا روند ایجاد مسئله و سپس سؤالات یا فرضیه ها و نحوه ازمون هر فرضیه بیان شده است. در انجام این روند، امر مهمی وجود دارد و آن اهمیت و ضرورت انجام پژوهش است. توقف ناگهانی اتومبیل در حین رانندگی می توانست خطر مهمی باشد در اینجا با اهمیت تحقیق مواجه هستیم. چون این موضوع اهمیت داشت، پس برای یافتن منشأ و دلیل توقف ناگهانی در شما ایجاد انگیزه تحقیق نمود و از آنجا که ممکن بود این اتفاق در هر لحظه خطرات جدی به دنبال داشته باشد، پس تلف کردن وقت جایز نبود و انجام تحقیقی فوریت داشت. پس در اینجا به موضوع ضروزت انجام تحقیق برمیخوریم. یکی از مشکلاتی که دائما از طرف دانشجویان مطرح میشود، کم اهمیت دانستن موضوع تحقیقشان است و همیشه با نوشتن جملاتی کوتاه و با عجله قصد دارند از این بخش تحقیق خودشان سریع عبور کنند. در حالیکه اهمیت و ضرورت انجام یک تحقیق دلیل اصلی و محوری برای اقدام به یک تحقیق است. همواره دانشجویان از اساتید می پرسند که اهمیت و ضرورت تحقیق من چیست؟ این سؤال به طور قطع نشان دهنده این مطلب است که دانشجوی مورد نظر، خودش موضوع تحقیق را انتخاب نکرده وگرنه به راحتی میتوانست در مورد ضرورت و اهمیت انجام تحقیق خود صحبت کند. اما واقعا اهمیت و ضرورت یک تحقیق به چه معناست؟