سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین نیکوفرد – گروه شیمی فیزیک دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

فاکتور ساختار سیال، S(k) یک تابع کلیدی در نظریه های ساختار سیال چگال است که با استفاده از آن توابع همبستگی قابل محاسبه هستند، ما تابع در S(k) کمرا با استفاده از یک تعریف جدید برای تابع همبستگی مستقیم ،DCF، برای سیالات تک اتمی محاسبه نمودیم . تقریب ترمودینامیکی میدان خودسازگار اورنشتینزرنیک با پتانسیل برهمکنش جفت با دافعه مغز سخت و دنباله جاذبه یوکاوا در نظر گرفته شد . در این مدل ، قسمت مغزی تابع DCF را شبیه به تابع همبستگیمستقیم پرکس – ایویک برای سیال کره سخت و قسمت دنباله DCF را نیز به شکل ترکیب خطی از دو تابع یوکاوا در نظر گرفته ایم به طوری که در تمام موارد شرطترمودینامیکیg(r) = 0 در r < 1 ت امین گردید . با استفاده از این مدل رفتار S(k)در kکم برای نواحی مختلف ترمودینامیکی سیال محاسبه شده است . در تمامموارد ، صحت نتایج مدل ارائه شده را با محاسبات شبیه سازی و داده های تجربی قابل دسترس در مراجع مقایسه و ارزیابی گردید . این بررسی ها نشان می دهند که رفتار صحیح اورنشتین ـ زرنیک تابع S(k) درk کم قابل مشاهده است . یکی دیگر از نتایج قابل ملاحظه این مدل، پیش بینی صحیح رفتار مجانبیS(0)در ناحیه بحرانی است که با پدیده افت وخیز بحرانی در ارتباط است