سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش میرهاشمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پزشکی
منصور وفادوست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده:

به منظور مشاهده و بررسی داده های حجیم سه بعدی مانند تصاویر پزشکی از نماسازی حجمی استفاده می شود. هرچند به کمک تابع تبدیل های کِدری چند بعدی در مرحله طبقه بندی می توان با د قت بالا ساختارها و بافتهای مورد نظر را استخراج کرد و نمایش داد ولی برای م شاهده قسمتهای داخلی و پوشیده شده این ساختارها می باید از روشهای دیگر مانند صفحات برش استفاده کرد . مشکل عمده این روش حذف کامل اطلاعات در قسمت برش خورده است که گاه باعث ناتوانی در انتقال موقعیت فضایی ساختار برش خورده به کاربر می گردد . در این مقاله روش جدیدی برای پیاده سا زی صفحات برش بررسی می شود که در آن با استفاده از مختصات فضایی وکسل ها در تخصیص کدری ، مفهوم برش زنی گسترش یافته و از طرفی شامل هر هندسه برش دلخواه و از طرف دیگر هر کِدری دلخواه بین حذف کامل (کدری صفر ) و بدون تغییر ماندن (کدری یک ) می شود. تصاویر حاصل از بکار گیری این روش بر روی داده حجمی مقطع نگاری کامپیوتری اعمال شد ه است و الگوریتم بکار رفته بحث شده است.