اهداف تحقیق

-۱ رشد و ارتقاء صنعت گردشگری به خصوص گردشگری شهری

-۲ ایجاد ارتباط دوسوی بین فضای عمومی شهر و گردشگران از طریق ساماندهی و زیباسازی و ایجاد حس رضایت در بین گردشگران

روش تحقیق

در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری آنها روش های مختلفی مورد استفاده قرار گرفت که شامل روش های اسنادی شامل کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها مورد بررسی قرار گرفتند که عموما در مباحث مفاهیم تحقیق مورد استفاده قرار گرفت سپس با استناد به مفاهیم تحقیق به ارائه جمع بندی و در انتها نتیجه گیری پرداخته شده است.

تعاریف و مفاهیم تحقیق

مبلمان شهری

مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب می شود که کمیت و کیفیت، زیبایی، راحتی دوام و محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیبا و سالم دارد. شهری که در آن شهروندان احساس آسایش بنمایند و حضور در آن را به نشستن در خانه ترجیح دهند (زنگی آبادی ،۱۳۸۳، .(۴

تقسیم بندی عناصر و مبلمان شهری

مجموعه مبلمان و اثاثیه که در محیط و فضاهای باز شهری به کار برده می شود که شامل موارد زیر می شود:

استراحت یا پناهگاه (نیمکت، ایستگاه اتو بوس، ورودی مترو و قطار شهری،…)

نمادهای فرهنگی (تندیس، سمبل، بنای یادبود،…)

تغذیه و توزیع (ترانسفورماتور، آبخوریها، کیوسک غذا، دستگاه عرضه مواد خوراکی،…

مبلمان شهری در جهت فعالیت های ممانعتی و باز دارنده در جهت نظم دهی به حرکت در فضای عمومی، در جهت ایجاد احساس بهتر  شهروندان از شهر، به منظور جهت دهی به عناصر معماری منظر (مرادی،۱۳۸۶، (۴