سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فریدون مقدس نژاد – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روح اله فتح اللهی – کارشناس ارشد راه و ترابری، مهندسین مشاور

چکیده:

عملیات تعمیر و نگهداری به منظور نگه داشتن خط در یک شرایط استاندارد میباشد و مدیریت تعمیر و نگهداری با برنامه ریزی و کنترل این عملیات در ارتباط است . به علت اینکه مدیریت نگهداری خط از جنبه های مختلف به عملکرد خط وابسته است . بنابراین اطلاعات مورد نیاز بایستی جمع آوری شوند . آنالیز کامل تمامی مقاطع خط نیازمند یک سیستم مدیریت تعمیر و نگهداری مناسب میباشد . که شامل بخشهای تعمیر و نگهداری و نوسازی میباشد . موفقیت این سیستم به میزان جمع آوری اطلاعات برداشتی از خط وابسته است . در حال حاضر در جهان امروزی تمایل برای افزایش فشار بر سازه خط با افزایش بار محوری و سرعت حرکت قطارها زیاد شده است . حتی در زمینه حمل و نقل جاده ای نیز این تمایل مشاهده میشود . که این عمل باعث کاهش عمر خط و افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری آن میشود . بنابراین نگه داشتن خط در یک سطح سرویس بالا و ایجاد کمترین تأخیر به علت عملیات تعمیر و نگهداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این مقاله انواع مدلهای خرابی خط با توجه به اجزاء مختلف خط مورد بررسی قرار گرفته است و نتایجحاصل نشان می دهند که یک مدل خرابی که بتوان برای آنالیز خرابی و پیش بینی آن برای تمام خطوط راه آهن استفاده کرد وجود ندارد . اغلب مدل های خرابی مدلهای ساده شدهای برای یک یا چند خط بخصوص میباشند . یک مدل پیش بینی جامع خرابی خط نیازمند داده های بسیار دقیقی از کیفیت خط و رفتار اجزای مختلف آن و مهمتر از همه به درک صحیحی از اندرکنش بین انواع مدلهای خرابی میباشد .