مقاله تعميم نظريه مارکويتز در بهينه سازي سبد سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۰۷ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: تعميم نظريه مارکويتز در بهينه سازي سبد سهام
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرستاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ثوابي اصل فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: بيدآبادي بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الگوي مارکوويتز درتعيين سهم هريک از سهام در سبد دارايي، برمبناي انتخاب بهينه سهام براي حداکثر نمودن درآمد انتظاري سبد استوار است، از يک طرف، اين الگو اميد رياضي ارزش هر سهم را در الگو وارد مي نمايد. ازطرف ديگر، اين مدل کوواريانس نوسانات ارزشي سهام را ثابت و برونزا  درنظر مي گيرد. بنابراين دراين مقاله از طريق ترکيب نظريات مارکوويتز و شارپ و پيشنهاد مدلي جديد الگوي جامع تري را معرفي مي کنيم که نسبت به مرزسنتي مارکوويتز کاراتر خواهد بود.
به عبارت ديگر از طريق درونزا نمودن کوواريانس هاي نرخهاي بازدهي مربوط به سهام واقع شده در پرتفوليوي اختيار شده در مدل توسعه يافته مدل مارکوويتز، بازده انتظاري مدل پيشنهادي، همواره در هر سطح مشخص ريسک، بزرگتر يا مساوي با بازده انتظاري مدل سنتي مارکوويتز خواهد بود.
در الگوي پيشنهادي، سهم بخش ريسک غيرسيستماتيک که طبق نظريه شارپ بازار براي آن پاداشي را درنظر نمي گيرد در هر سطح از ريسک پرتفوليو، همواره در پايين ترين سطح ممکن قرار مي گيرد.
برتري نظريه پيشنهادي هم از طريق نظري و هم از طريق عملي با يافتن سبد بهينه سهام شرکتهاي بزرگ سيمان، فعال در بورس تهران در مقايسه با نظريه مارکوويتز تاييد مي شود.