سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش اژدری – دفتر بهینه سازی مصرف انرژی، شرکت توسعه صنایع بهشهر

چکیده:

یکی از راهکارهای نسبتاً ساده و م ؤثر برای صرفه جویی انرژی در سیستم های بخار که در کشور ما کمتر به آن توجه می شود، بازرسی تله های بخار است . بخار با این که وسائل نسبت ا تلههای ساده و ارزانی هستند ، اما در صورت درست عمل نکردن به وظیفه شان، باعث بروز مشکلات برای فر آیندها و یا اتلاف بخار به قیمت گزاف می شوند . ایجاد یک برنامه منظم برای بازرسی تله های بخار موجود و بررسی کارکرد درس ت و صحت انتخاب تله های بخار نصب شده، می تواند عامل م ؤثری برای صرفه جویی مصرف انرژی در سیستم تولید و توزیع و مصرف بخار باشد .
برای دستیابی به این منظور ، تدوین یک برنامه جامع تعمیر و نگهداری برای تله های بخار بسیار ضروری است . برای تدوین این برنامه نیاز به داشتن اطلاعاتی در مورد تلههای بخار، علل خرابی و روش های بازرسی آن است . در واقع اجرای یک برنامه تعمیر و نگهداری مناسب برای بهره برداری خوب از تله های بخار یک واحد، باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود . در این مقاله سعی در معرفی عوامل و پارامترهای م ؤثر در تدوین چنین برنامه تعمیر و نگهداری شده است