سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر فرشباف – سازمان هواپیمایی کشوری، استاندارد پرواز، دفتر قابلیت پرواز
حسین حبیبی اهزون – فرودگاه بین المللی مهرآباد، اداره استاندارد پرواز، دفتر مهندسی و قا

چکیده:

یکی از مهم ترین الزامات مربوط به تعمیر و نگهداری وسایل پرنده، تدوین و طراحی دستورالعمل فنی انجام تعمیرات هواپیماها ۱ در پریودهای زمانی مناسب ۲ و متناسب با میزان قابلیت اطمینان سیستم ۳ است . در این مقاله ایمنی را یک کمیت کیفی می نامیم و پایایی و قابلیت اط مینان را به عنوان کمیت کمی ( عددی ) تبدیل شدة ایمنی می پذیریم و براساس اعداد به دست آمده، به طراحی دستورالعمل فنی انجام تعمیر و نگهداری پیشرفته برای یک قطعه که اقلام ویژة تعمیراتی ۴ محسوب می شود پرداخته خواهد شد .
بدین وسیله امکان تدوین و طراحی Task برای وسایل پرندة سبک و سنگین ساخت داخل و نیز کنترل ایمنی وسایل پرندة مدرن ۵ در صورت بروز مشکلات و خرابی های متعدد با تشخیص MSI مهیا شده و ایمنی که محصول نهایی این فرایند است تضمین می شود . از آنجا که ایمنی به معنای دور بودن از خطر و ریسک ( و هرآنچه منجر به ایجاد صدمه م ی گردد ) و کاهش صدمات جانی و خسارات مالی ناشی از وقوع ریسک محسوب می شود و چون ریسک احتمال بروز خطر که با فراوانی و شدت همراه است تعریف گردیده، بنابراین از طریق تحلیل های پایایی و توابع احتمال، ایمنی به صورت عددی کنترل شده و در نهایت بر پایة دو دیدگاه نظری و ساختاری قطعه و یا سیستم، امکان طراحی Task تعمیراتی پیشرفته با هدف حفظ و بقای ایمنی به عنوان
مهم ترین پیش نیاز و الزامات تعمیرات و نگهداری پیشرفته در مدت زمان بهره برداریفراهم می گردد .