سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام وهدانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران, دانشگاه تهران
امیر رادپی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله, دانشکده مهندسی عمران, دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به پیچیدگی های موجود در تحلیل و طراحی تونل ها استفاده از روش های کلی ساده شده به منظور بررسی اندرکنش توده و سازه , در تخمین پوشش مورد نیاز , ضروری به نظر می رسد. روش همگرایی -همجواری یکی از ابزارهای معتبر در این مورد محسوب می گردد. در این تحق یق, با استفاده از توابع مثلثاتی , میدان تغییرمکان و تنش در مرز تونل دایروی به مودهای مجزا ی
نشان داده شده توسط جملات سری فوریه تجزیه شده است . با این تدبیر اثرات ناشی از تنش های یکنواخت و غیر یکنواخت وارد بر پوشش و توده و تغییرشکل های مربوطه به صورت جداگانه در نظر گرفته شده , و با افزودن منحنی های پاسخ و ظرفیت اعوجاجی به منحن ی های پاسخ و ظرفیت همگرایی , حالت تنش غیریکنواخت نیز مورد بررسی قرار گرفته است . در پایان صحت
روش مذکور با ارائه مثال بررسی شده است.