مقاله تعهد سازماني از ديدگاه نظريه پردازان و نقش راهبردهاي مديريت منابع انساني در بهبود آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۳۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تعهد سازماني از ديدگاه نظريه پردازان و نقش راهبردهاي مديريت منابع انساني در بهبود آن
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازماني
مقاله تعهد عاطفي
مقاله تعهد مستمر
مقاله تعهد هنجاري
مقاله راهبردهاي مديريت منابع انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: باقري کلجاهي علي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مسلم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله تبيين مفهوم تعهد سازماني و نقش و کارکرد راهبردهاي مديريت منابع انساني در تنظيم و بهبود آن است. اين تحقيق ابتدا با مرور تعاريف و ديدگاه هاي متعدد در خصوص تعهد سازماني، ابعاد آن را تشريح و نظرات مي ير و آلن را در خصوص تعهد سازماني و ابعاد سه گانه تعهد عاطفي، مستمر و هنجاري مورد بررسي قرار مي دهد. در ادامه، متغيرهاي اثرگذار بر تعهد سازماني، مورد بررسي قرار مي گيرد. تحليل تحقيقات مرتبط با موضوع و يافته هاي آن ها، راهبردهاي مديريت منابع انساني متعهدانه را در سه زير حوزه تامين (۸ راهبرد)، مديريت عملکرد و پاداش (۷ راهبرد) و روابط کارکنان (۷ راهبرد) نمايان ساخت. در جريان تبيين تاثير راهبرد مديريت منابع انساني، نقش ادراک افراد در درک راهبردها به عنوان متغير ميانجي، مهم تشخيص داده شده و در نهايت، مدلي مفهومي براي کارکرد راهبردها بر هر بعد از تعهد سازماني ارايه مي گردد.