مقاله تعهد سازماني مديران و مولفه هاي آن در دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تعهد سازماني مديران و مولفه هاي آن در دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازماني
مقاله مديران
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح
جناب آقای / سرکار خانم: قائدمحمدي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي پژوهش حاضر بررسي تعهد سازماني و مولفه هاي آن در مديران دانشگاه آزاد اسلامي است. جامعه آماري اين پژوهش را تمام مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي تشکيل مي دهند. با روش نمونه گيري تصادفي مرحله اي و طبقه بندي تعداد ۵۴۰ نفر از مديران واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت از پرسش نامه تعهد سازماني آلن و ماير است که بر روي مديران اجرا شد. نتايج تحليل واريانس يک طرفه و آزمون پيگرديLSD  نشان مي دهد که ۱- بين ميانگين نمره تعهد سازماني مديران به تفکيک منطقه تفاوت معني دار وجود دارد. ۲- بين نمره مولفه تعهد عاطفي مديران به عنوان يکي از ابعاد تعهد سازماني به تفکيک منطقه تفاوت معني دار وجود دارد. ۳- بين ميانگين نمره مؤلفه هاي تعهد مستمر و تعهد هنجاري از ابعاد تعهد سازماني مديران تفاوت معني دار وجود ندارد.