مقاله تعهد سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان حوزه معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در سلامت كار ايران از صفحه ۳۲ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تعهد سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان حوزه معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازماني
مقاله ترک خدمت
مقاله کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي حانيه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: خامسي پور مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: والي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نيروي انساني متعهد، وفادار و سازگار با اهداف و ارزشهاي سازماني كه فراتر از وظايف و مسوليت هاي شغلي فعاليت نمايد، مي تواند عامل مهمي در كارآيي سازماني باشد. اين پژوهش به بررسي وضعيت تعهد سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پرداخته است.
روش بررسي: مطالعه توصيفي تحليلي حاضر به صورت مقطعي در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت و جامعه آماري پژوهش كاركنان حوزه معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بودند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گيري طبقه بندي ساده ۷۳ به دست آمد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي بود كه روايي و پايايي آن تاييد شده بود. داده هايِ جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS تحليل گرديد. در تحليل اطلاعات حداقل ميانگين امتيازات صفر و حداكثر آن ۱۰۰ بود.
يافته ها: ميانگين امتيازات تعهد تكليفي ۲۷/۶۳، تعهد مستمر ۲۸/۵۰ و تعهد تكليفي ۳۳/۶۰ به دست آمد. در مجموع نيز ميانگين امتياز تعهد سازماني ۴۵/۵۸ محاسبه شد. همچنين تمايل به ترك خدمت كاركنان در سطح پاييني قرار داشت.
نتيجه گيري: بالابردن امنيت شغلي كاركنان، اصلاح نظامهاي استخدامي و ساختارهاي تشكيلاتي، جذب مديران جديد از درون سازمان، غني سازي شغلي، ايجاد تغييرات مثبت در فرهنگ سازماني، ارایه آموزشهاي مناسب و توجيهي قبل از استخدام و انتصاب و فراهم نمودن شرايط ادامه تحصيل، اجراي برنامه هاي تشويقي و توسعه مهارتهاي شغلي كاركنان در افزايش ميزان تعهد سازماني و كاهش تمايل به ترك خدمت مي تواند موثر باشد.