مقاله تعيين آستانه اقتصادي خسارت علف هرز تاج خروس ريشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) در مزرعه لوبياسبز (.Phaseolus vulgaris L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تعيين آستانه اقتصادي خسارت علف هرز تاج خروس ريشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) در مزرعه لوبياسبز (.Phaseolus vulgaris L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آستانه اقتصادي
مقاله تاج خروس ريشه قرمز
مقاله تداخل تمام فصل
مقاله كاهش عملكرد
مقاله لوبياسبز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ محمدي نسب عادل
جناب آقای / سرکار خانم: پوريوسف محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين آستانه اقتصادي خسارت علف هرز تاج خروس ريشه قرمز در مزرعه لوبياسبز، آزمايشي دو ساله در ايستگاه تحقيقات كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز به صورت طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار اجرا شد. تيمارها شامل حضور تاج خروس در مراحل ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ هفته پس از سبز شدن لوبيا تا انتهاي دوره رشد و تداخل تمام فصل آن و تيمار شاهد بدون علف هرز بودند. تجزيه مركب داده ها نشان داد كه وزن ماده خشك اندام هاي هوايي و عملكرد دانه در تيمار شاهد مشابه تيمار شروع تداخل علف هرز در ۱۰ هفته پس از سبز شدن لوبيا بود. كاهش عملكرد تيمار تداخل تمام فصل علف هرز نسبت به شاهد برابر ۶۷٫۳۶ درصد بود. سبز شدن تاج خروس در تراكم ۸ بوته در هر متر از رديف از ۶ و ۸ هفته اول دوره رشد لوبيا به بعد، كاهش عملكرد به ترتيب حدود ۲۱٫۵ و ۶٫۲ درصد را در مقايسه با شاهد موجب شد. با در نظر گرفتن حداكثر كاهش عملكرد مجاز برابر ۱۰% در لوبياسبز، كنترل تاج خروس بايستي در صورت سبز شدن آن در مزرعه لوبيا در طول ۶ هفته اول دوره رشد انجام گيرد و آستانه اقتصادي خسارت يا مرحله بحراني تاج خروس در مزرعه در سطح تراكم مورد مطالعه تا ۶ هفته اول دوره رشد تعيين شد.