مقاله تعيين آستانه تحمل باکتري ها به سرب، روي و کادميوم در سه نوع فاضلاب صنعتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تعيين آستانه تحمل باکتري ها به سرب، روي و کادميوم در سه نوع فاضلاب صنعتي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتري هاي مقاوم
مقاله فلزات سنگين
مقاله حداقل غلظت ممانعت کننده
مقاله پساب صنعتي
مقاله ميکروارگانيسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرآزاداني آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورث پور آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: هودجي مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جذب زيستي فلزات سنگين يکي از موثرترين فناوري ها در انتقال فلزات سنگين از مکان هاي آلوده بوده که در دهه اخير استفاده شده است. جمعيت و فعاليت ميکربي در آبهاي آلوده با فلزات سنگين تغيير يافته و کاهش مي يابد. از طرف ديگر ميکروارگانيسم هاي مقاوم به اين آلاينده ها، ساز و کار هاي مقاومتي را ايجاد مي کنند که منجر به ايجاد گونه هاي مقاوم با توانايي تحمل سمي بودن فلزي مي شوند. پايين ترين غلظت فلز که از رشد باکتري ها جلوگيري کند، حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد باکتري در نظر گرفته شده است. در اين مطالعه به منظور ارزيابي آستانه مقاومت باکتري هاي مقاوم به فلزات سنگين سرب، روي و کادميوم در سه نمونه پساب صنعتي،  0.5ميلي ليتر از هر نمونه، در سه رقت و دو تکرار، در محيط کشت پايه فلز، با غلظت ۰٫۵ ميلي مول فلز، به روش انتشار بر پليت کشت شد. پس از جداسازي باکتري هاي مقاوم به فلز، حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد تعيين شد. ميانگين حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد براي فلز سرب در پساب ها به ترتيب ۲٫۵۷، ۲٫۲ و ۱٫۵ ميلي مول بر ليتر، به دست آمد. ميانگين حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد، در مورد فلز روي در پساب هاي مختلف، به ترتيب ۲، ۰ و ۱٫۴۶ ميلي مول بر ليتر بوده و ۱۰۰% باکتري هاي مقاوم به کادميوم، ميانگين حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد برابر با ۰٫۵ ميلي مول بر ليتر داشتند. بر اساس نتايج به دست آمده اکثر باکتري هاي مقاوم، از نوع گرم مثبت بودند. هدف اين مقاله تعيين آستانه مقاومت باکتري ها به فلزات سنگين است که موجب دستيابي به بازده بالاتر در تصفيه پساب هاي صنعتي با استفاده از باکتري ها مي شود.