مقاله تعيين آستانه طول روز و درجه حرارت تجمعي براي تشكيل سوخ و آناليز رشد رقم هاي پياز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تعيين آستانه طول روز و درجه حرارت تجمعي براي تشكيل سوخ و آناليز رشد رقم هاي پياز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پياز
مقاله طول روز
مقاله درجه حرارت تجمعي
مقاله تشكيل سوخ
مقاله آناليز رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي عبدالستار
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: بابالار مصباح
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين آستانه طول روز و درجه حرارت تجمعي براي تشكيل سوخ و آناليز رشد رقم هاي قرمز ايرانشهر، سفيد بهبهان و پريماورا آزمايشي به مدت يكسال (۱۳۸۶-۱۳۸۵) در ايستگاه تحقيقات كشاورزي بهبهان در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار اجرا شد. بذرها در اوايل آبان ماه در خزانه كشت و نشاها در اوايل بهمن ماه به زمين اصلي منتقل شدند. تاريخ تشكيل سوخ به روش نسبت تشكيل سوخ (حداكثر قطر سوخ تقسيم بر حداقل قطر گردن) محاسبه گرديد. در رقم هاي قرمز ايرانشهر، سفيد بهبهان و پريماورا آستانه طول روز براي تشكيل سوخ به ترتيب ۱۲ ساعت و ۷ دقيقه (۲۹ اسفند)، ۱۲ ساعت و ۵۲ دقيقه (۲۴ فروردين) و ۱۲ساعت و ۳۵ دقيقه (۱۵ فروردين) و درجه حرارت تجمعي ۱۰۳۶٫۳، ۱۳۱۷٫۲ و ۱۱۷۸٫۹ درجه روز رشد بود. برداشت سوخ در زمان افتادگي ۵۰ تا ۸۰ درصد برگ ها و شروع خشك شدن آنها انجام گرفت. نتايج آناليز رشد مشخص نمود كه در همه رقم هاي مورد بررسي مرحله رشد كند تا ۱۳۵ روز بعد از جوانه زدن ادامه داشته و سپس مرحله رشد سريع گياه آغاز شد. رقم سفيد بهبهان شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبي، سرعت رشد محصول و سرعت رشد سوخ بيشتري از دو رقم ديگر داشت، به همين دليل عملكرد ماده خشك سوخ اين رقم از ساير رقم ها برتر بود. عملكرد تازه سوخ رقم پريماورا برتري معني داري (در سطح %۱) بر دو رقم ديگر داشت. با اين وجود با توجه به اختلاف بسيار معني دار درصد ماده خشك سوخ رقم هاي مورد مطالعه، عملكرد ماده خشك سوخ اين رقم ها نيز مورد تجزيه واريانس قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد از لحاظ عملكرد ماده خشك سوخ در هكتار رقم سفيد بهبهان بر ساير رقم ها در سطح ۵۵ برتري دارد.