مقاله تعيين آلودگي فلزات سنگين در رسوبات تالاب بامدژ با استفاده از شاخص ژ‍ﺋوشيميايي مولر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تعيين آلودگي فلزات سنگين در رسوبات تالاب بامدژ با استفاده از شاخص ژ‍ﺋوشيميايي مولر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب بامدژ
مقاله فلزات سنگين،انسان ساخت
مقاله طبيعي
مقاله تفکيک شيميايي
مقاله آناليز خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولوي شهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به بررسي شدت آلودگي فلزات سنگين(Ca ,Fe, Ni, Cd, Pb, Zn, As, Hg)  در رسوبات تالاب بامدژ (استان خوزستان) مي پردازد. هدف اصلي اين تحقيق کمي سازي شدت آلودگي در تالاب و اهداف جزئي آن جداسازي بخش انسان ساخت از طبيعي و مشخص كردن منشا عناصر سنگين است. در اين تحقيق از روش آزمايشگاهي تفکيک شيميايي و جذب اتمي استفاده شد. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که بر اساس فرمول Igeo محيط تالاب از نظر آلودگي به فلزات آرسنيک، نيکل و سرب در طبقه آلودگي بسيار کم تا متوسط و از نظر آلودگي به فلزات آهن و روي در طبقه بدون آلودگي و از نظر آلودگي به فلز کادميوم در طبقه آلودگي متوسط تا زياد و از نظر آلودگي به جيوه در طبقه آلودگي بسيار شديد قرار مي گيرد. بررسي درصد غلظت انسان ساخت و طبيعي عناصر مورد مطالعه در محيط تالاب نشان مي دهد که عناصر کادميوم و سرب بيشتر منشا انسان ساخت، و عناصر آهن، روي و نيکل منشا طبيعي دارند، همچنين کلسيم منشا معدني دارد. نتايج آناليز خوشه اي نشان مي دهد که منشا سرب بيولوژيک است. نيکل و آهن نيز تحت ضريب تشابه بالا به هم متصل اند که نشان دهنده منشا زميني نيکل است. منشا مواد آلي غير طبيعي است و در نتيجه منشا جيوه و آرسنيک که با مواد آلي ارتباط دارند نيز غير طبيعي است. در نهايت” ۴ شاخه تشکيل شده در آناليز خوشه اي تحت ضريب تشابه بسيار پايين بهم متصل مي شوند که حاکي از عدم ارتباط بين اين ۴ شاخه و عناصر موجود درآنهاست.