مقاله تعيين اثرات درماني ليزر كم توان Ga. AL. AS روي نقاط طب سوزني در بيماران مبتلا به سندرم درد مايوفاشيال در ناحيه گردن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تعيين اثرات درماني ليزر كم توان Ga. AL. AS روي نقاط طب سوزني در بيماران مبتلا به سندرم درد مايوفاشيال در ناحيه گردن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم درد مايوفاشيال
مقاله نقاط طب سوزني و ليزر كم توان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميربد سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: ملكيان مينا
جناب آقای / سرکار خانم: صرامي هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: ابن الشهيدي نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم درد مايوفاشيال(MPS)  از شايعترين علل درگيري عضلات اسكلتال با منشا تريگر پوينت در يك يا چند عضله و يا بافت همبند است كه ميزان شيوع آنرا در مطالعات مختلف از ۳۰% تا ۷۰% گزارش كرده اند. بر اساس مطالعات انجام شده و به عقيده بيشتر نويسندگان، روش هاي قديمي براي كاهش علايم MPS موقتي، ناقص و غير قابل اعتماد است؛ در صورتي كه استفاده از درمان هاي تداخلي به عنوان درمان تكميلي و حتي درمان جايگزين نتايج مطلوبي در پي داشته است. بيشتر محققين اثرات درماني مثبت و يا منفي ليزر درماني را وابسته به روش و شدت انرژي تابيده شده مي دانند. بنابراين ضرورت انجام مطالعات بيشتر با روش ها و پارامترهاي مختلف ليزر (شدت، طول موج، ديوريشن و …) در بيماران مبتلا به MPS احساس مي شود. در اين مطالعه قصد داريم باانتخاب روش ليزر آكوپانكچر، اثرات درماني ليزر كم توان Ga-Al-As را روي نقاط طب سوزني در بيماران مبتلا به سندرم درد مايوفاشيال در ناحيه گردن، بررسي كنيم.
مواد و روشها: اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني و به صورت يك سويه كور مي باشد. ۶۰ بيمار زن مبتلا به MPS در رده سني ۲۰ تا ۶۰ سال به طور تصادفي به دوگروه ۳۰ نفري تقسيم شدند. در گروه اول از ليزر روشن و گروه دوم از ليزر خاموش روي نقاط طب سوزني به روش تماسي استفاده شد و هر دو گروه تمرين كششي عضله تراپزيوس فوقاني را هر جلسه انجام مي دادند. درمان طي ۱۰ جلسه به صورت يك روز در ميان توسط يك فيزيوتراپيست انجام مي شد. گردآوري اطلاعات مربوط به متغيرهاي وابسته (اندازه گيري شدت درد، دامنه حركتي فعال گردن و حساسيت نسبت به فشار بر روي نقاط ماشه اي) در ۴ نوبت قبل از شروع درمان، جلسه ۵، جلسه ۱۰، و يك ماه پس از درمان با پرسشنامه توسط فيزيوتراپيست ديگري انجام مي شد.
نتايج: استفاده از ليزر كم توان روي نقاط طب سوزني در بيماران مبتلا به سندرم درد مايوفاشيال در ناحيه گردن در كا هش درد حين فعاليت و استراحت، افزايش دامنه حركتي فلكشن طرفي به چپ و راست و حساسيت نسبت به فشار در گروه درمان نسبت به گروه كنترل برتري نداشته است و هر دو گروه بهبودي نشان داده اند. ا ما در افزايش دامنه حركتي فلكشن، اكستانسيون و چرخش به سمت راست و چپ موثر بوده است.
بحث: هر چند بهبودي در كاهش درد، افزايش دامنه حركتي و حساسيت نسبت به فشار در هر دوگروه ديده شد ولي در گروه درمان نتايج بهتر از گروه كنترل بود. علت بهبودي در هر دو گروه را مي توان به تاثير تمرين كششي و روش تماسي ليزر كه باعث تحريك نقاط طب سوزني مي شود نسبت داد.