مقاله تعيين اثربخشي آموزش تغيير سبك زندگي به شيوه گروهي بر افزايش رضايت زناشويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۵۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تعيين اثربخشي آموزش تغيير سبك زندگي به شيوه گروهي بر افزايش رضايت زناشويي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك زندگي
مقاله رضايت زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانعلي پور مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش، تعيين اثر بخشي آموزش تغيير سبك زندگي به شيوه گروهي بر افزايش رضايت زناشويي زوجين مراجعه كننده به مراكز درماني شهر تهران بود. بدين منظور با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس از افراد مراجعه كننده به مراكز درماني شهر تهران ۷۲ نفر با تشخيص نارضايتي زناشويي انتخاب و به شيوه تصادفي در گروه هاي آزمايش و كنترل قرار گرفتند. گروه آزمايشي آموزش مبتني بر روش روانشناسي فردي ادلر را در عرض ۱۱ هفته دريافت كردند در حالي كه درباره گروه كنترل آموزشي انجام نشد. فرض پژوهش بر اين بود كه آموزش تغيير سبك زندگي افزايش رضايت زناشويي در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل را باعث مي شود. ابزار استفاده شده در اين پژوهش، پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ بود كه در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون براي گردآوري داده ها بر آزمودني ها اجرا شد. تحليل كوواريانس حاكي از آن بود كه آموزش تغيير سبك زندگي، به طور معنادار ميزان رضايت زناشويي در مرحله پس آزمون را در گروه آزمايشي افزايش داد.