مقاله تعيين اثر بازدارندگي عصاره گياه مورد (Myrtus communis) بر تکثير ويروس هرپس سيمپلکس نوع ۱ در کشت سلول کليه نوزاد هامستر (BHK) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۵۴ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تعيين اثر بازدارندگي عصاره گياه مورد (Myrtus communis) بر تکثير ويروس هرپس سيمپلکس نوع ۱ در کشت سلول کليه نوزاد هامستر (BHK)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داروي ضد ويروسي گياهي
مقاله عصاره مورد
مقاله هرپس سيمپلکس تيپ يک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خيري سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: ساعدي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در سال هاي اخير با افزايش سويه هاي مقاوم به دارو در انواع ويروس ها، يافتن مواد طبيعي با خواص ضد ويروسي که داراي اثرات جانبي کمتري نيز باشند مورد توجه محققين قرار گرفته است. گياه مورد داراي اثرات مختلف درماني از جمله اثر ضد باکتريايي و ضد قارچي مي باشد. لذا اين مطالعه با هدف تعيين حداقل غلظت بازدارندگي عصاره هيدروالکلي مورد روي ويروس هرپس سيمپلکس ويروس در کشت سلول صورت گرفته است.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي عصاره هيدروالکلي برگ هاي مورد به روش خيساندن با اتانول ۷۰% تهيه شد. سلول(Baby Hamster Kidney) BHK  در محيط کشت حاوي ۵% سرم جنين گوساله در ميکروپليت هاي ۴۸ خانه اي کشت گرديد. پس از تعيين  CC50  (Cytotoxic Concentration)عصاره بر روي سلول هاي BHK، اثر ممانعت کنندگي (Inhibitory concentration IC=50) آن بر تکثير ويروس هرپس سيمپلکس نوع ۱ (HSV1) در دومرحله جلوگيري از اتصال و تکثير بعد از اتصال ارزيابي گرديد. داده ها به کمک آزمون آماري پروبيت در هر مرحله محاسبه گرديد.
يافته ها: عصاره ۴٫۹۶ ميلي گرم بر ميلي ليتر تعيين گرديد. مدل پروبيت ارتباط معني داري بين غلظت عصاره مورد و مرگ سلول ها نشان داد (P<0.001) بر اساس آناليز پروبيت ۵۰IC عصاره براي مرحله قبل از اتصال ويروس برابر ۳٫۱ ميلي گرم بر ميلي ليتر و براي مرحله تکثير بعد از اتصال برابر ۱٫۱۱ ميلي گرم بر ميلي ليتر بدست آمد. درصد مهار اثر سايتوپاتيک (Cytopatic effect=CPE)  در هر دو مرحله وابسته به غلظت بود (P<0.01).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج بدست آمده در اين بررسي، عصاره هيدرو الکلي مورد احتمالا يک داروي گياهي مناسبي با اثرات ضد هرپسي مي باشد و براي تعيين مناسب ترين غلظت موثر نياز به مطالعات تکميلي دارد.