مقاله تعيين اثر تزريق داخل بطن مغزي عصاره آبي مرزنجوش بر آستانه درد در موش صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۵۲ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تعيين اثر تزريق داخل بطن مغزي عصاره آبي مرزنجوش بر آستانه درد در موش صحرايي نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرزنجوش
مقاله تزريق داخل بطن مغزي
مقاله اثر ضد دردي
مقاله آزمون Tail-flick

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان ياسمين
جناب آقای / سرکار خانم: آفرينش خاكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل پوربزنجاني خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گياه مرزنجوش يکي از گياهان دارويي است که به طور گسترده در برخي مناطق شمالي و شمال غربي ايران رويش مي کند. مطالعات متعدد اثرات درماني قابل توجهي را براي اين گياه مشخص نموده اند. هدف اين مطالعه، بررسي اثر ضد دردي تزريق داخل بطن مغزي عصاره آبي مرزنجوش در موش صحرايي نر مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه ۲۸ سر موش صحرايي نر بالغ در محدوده وزني ۲۵۰-۲۰۰ گرم به طور تصادفي به ۴ گروه (به تعداد هر گروه ۷ سر) تقسيم شدند. حيوانات با مخلوط کتامين و زايلازين بيهوش شدند. يک هفته بعد از جراحي و کانول گذاري در بطن مغز حيوانات، دوزهاي مختلف عصاره (µg/rat 6، ۳، ۱) و در گروه کنترل حجم معادلي از نرمال سالين به صورت داخل بطن مغزي تجويز گرديد و زمان پاسخ تاخيري به محرک دردناک Tail flick (latency) به عنوان معيار پاسخ ضددردي، هر ۱۵ دقيقه يک بار به مدت ۱۲۰ دقيقه توسط آزمون Tail flick ثبت گرديد. نتايج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS18 و با استفاده از آزمون آماري Repeated Measurement مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به تفاوت معني داري که درRepeated Measurement  در دوزها ي مختلف عصاره مرزنجوش ديده شد، تاثيرات در زمان هاي مختلف به روش آناليز واريانس يک طرفه مقايسه گرديد. داده ها به صورت ميانگين ± خطاي معيار ميانگين نمايش داده شدند.p<0.05 به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.
يافته ها: بر اساس نتايج حاصل، عصاره آبي مرزنجوش داراي اثر ضد درد مي باشد و اين اثر وابسته به دوز است. آستانه درد با مصرف عصاره مرزنجوش با دوز ۳ µg/rat به صورت تجويز داخل بطني، نسبت به گروه کنترل، از ساير دوزها به صورت معني داري بيشتر بود (p<0.05)، بنابراين دوز۳ µg/rat  از عصاره اين گياه به عنوان دوز موثر ضد دردي عصاره تعيين شد. همچنين حداکثر اثر ضد دردي عصاره در زمان هاي ۶۰ و ۹۰ دقيقه پس از تزريق عصاره مشاهده شد.
نتيجه گيري: نتايج تحقيق حاضر نشان دهنده اثر ضد دردي تزريق داخل بطني عصاره آبي مرزنجوش، به صورت وابسته به دوز، در آزمون Tail flick مي باشد.