مقاله تعيين اثر تعداد سيني هاي توزيع کننده ماده خشک شونده بر ميزان بهينه سازي مصرف انرژي در خشک کن هاي بستر سيال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۸۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: تعيين اثر تعداد سيني هاي توزيع کننده ماده خشک شونده بر ميزان بهينه سازي مصرف انرژي در خشک کن هاي بستر سيال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشک کردن
مقاله بستر سيال
مقاله عامل کاهش ضريب انتقال جرم
مقاله عامل بازيافت انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قائم مقامي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثر وجود سه سيني در يک خشک کن بسترسيال که موجب ايجاد سه جريان سيالي از ماده خشک شونده مي شود، براي نخستين بار مورد بررسي قرار گرفته است. براي انجام آزمايش ها يک خشک کن بسترسيال سيني دار آزمايشگاهي طراحي و ساخته شد و آزمايش هاي لازم به وسيله آن انجام گرفت. براي بررسي چگونگي تغييرهاي ضريب انتقال جرم روي سيني هاي متفاوت، نسبت کاهش ضريب انتقال جرم به صورت نسبت ضريب انتقال جرم روي سيني N ام به ضريب انتقال جرم روي سيني نخست، تعريف  شده و مقدار آن به صورت تابعي از تعداد سيني ها ارايه  شده است. هم چنين براي تعيين اثر تعداد سيني ها بر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي نسبت بازيافت انرژي به صورت نسبت انرژي منتقل شده به مواد در خشک کن با N سيني به انرژي منتقل شده به ذره ها در خشک کن با يک سيني تعريف و مقدار آن به صورت تابعي از تعداد سيني ها ارايه شده است. نتيجه ها نشان مي دهد که نسبت بازيافت انرژي با توان ۸۲/۰ تعداد سيني ها در يک خشک کن بسترسيال نسبت مستقيم دارد.