مقاله تعيين اثر فرآوري بر ارزش غذايي دانه جو و مقايسه ضرايب قابليت هضم جيره هاي متاثر از اين فرآيند و منابع نيتروژنه مختلف در گوسفند مهربان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: تعيين اثر فرآوري بر ارزش غذايي دانه جو و مقايسه ضرايب قابليت هضم جيره هاي متاثر از اين فرآيند و منابع نيتروژنه مختلف در گوسفند مهربان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوره
مقاله پرک کردن
مقاله دانه جو
مقاله قابليت هضم
مقاله کنجاله سويا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشار سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ساكي علي ‌اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: زماني پويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور بررسي اثر پرک کردن بر ارزش غذايي دانه جو و مقايسه ضرايب قابليت هضم جيره هاي متاثر از اين فرآيند به همراه استفاده از دو منبع نيتروژن (اوره و کنجاله سويا) در گوسفند مهربان اجرا شد. در اين تحقيق از شش راس گوسفند نر مهربان در قالب طرح چرخشي استفاده گرديد. جيره هاي آزمايشي اين بررسي بر اساس درصد ماده خشک عبارتند از: جيره ۱ (ساقه يونجه ۳۰% و جو معمولي ۷۰%)، جيره ۲ (ساقه يونجه ۳۰% و جو پرک شده ۷۰%)، جيره ۳ (ساقه يونجه ۳۰%، جو معمولي ۶۹٫۱۷% و اوره ۰٫۸۳%)، جيره ۴ (ساقه يونجه ۳۰%، جو پرک شده ۶۹٫۱۷% و اوره ۰٫۸۳% )، جيره ۵ (ساقه يونجه ۳۰%، جو معمولي ۶۲٫۴۵% و کنجاله سويا ۶۷٫۳۵%) و جيره ۶ (ساقه يونجه ۳۰%، جو پرک شده ۶۲٫۶۵% و کنجاله سويا ۷٫۳۵). قابليت هضم چربي خام جيره اول با جيره دوم اختلاف معني داري داشت (P<0.05 و ساير ضرايب هضمي مواد مغذي اختلاف معني داري نداشتند (P>0.05). همچنين ضرايب قابليت هضم محاسبه شده دانه جو کامل و پرک شده به جزء بخش چربي خام با يکديگر تفاوت معني داري نداشتند (P>0.05) و پرک کردن باعث تغييرات چشمگير در گوارش پذيري دانه جو نشد. مقايسه شش جيره آزمايشي نشان داد که قابليت هضم  مواد مغذي جيره ها بويژه پروتئين خام و چربي خام بطور معني داري تحت تاثير اثر جيره قرار داشتند (P<0.05) و تنها ضريب هضمي عصاره عاري از نيتروژن در بين جيره ها فاقد اختلاف معني داري بود (P>0.05) از نتايج حاصل نتيجه گيري شد که فرآيند پرک کردن دانه جو بر قابليت هضم مواد مغذي جيره و ارزش غذايي دانه جو در گوسفندان موثر نيست ولي استفاده از منابع نيتروژن پروتئيني و غير پروتئيني در جيره قابليت هضم مواد مغذي کل جيره را تحت تاثير قرار مي دهد.