مقاله تعيين اثر نهاده ها بر ريسک توليد درصنعت مرغداري: مطالعه موردي شهرستان سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۶۳ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تعيين اثر نهاده ها بر ريسک توليد درصنعت مرغداري: مطالعه موردي شهرستان سبزوار
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنعت مرغداري
مقاله ريسک توليد
مقاله روش مبني بر گشتاور
مقاله شهرستان سبزوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيض آبادي ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور تعيين اثر چهار نهاده دان، دارو، سوخت و نيروي کار بر روي ميانگين و ريسک توليد، از روش ”مبني بر گشتاور“ استفاده شده است. آمار وداده هاي مورد نياز، شامل ۱۶۶ مشاهده ترکيبي از راه مطالعه پيمايشي و تکميل پرسشنامه ها از مرغداران نمونه شهرستان سبزوار بدست آمده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که هر چهار نهاده اثري مثبت و معني دار روي ميانگين توليد دارند، ولي از ميان اين چهار نهاده، دو نهاده دان و نيروي کار تاثير مثبت و نهاده هاي دارو و سوخت تاثيري منفي و معني دار روي ريسک توليد دارند. با توجه به نتايج بدست آمده، توصيه مي شود در جهت تشويق مرغداران به استفاده از فناوري هاي نوين، سرمايه گذاري صورت پذيرد. همچنين ترويج کشاورزي و يارانه سوخت مي تواند سبب افزايش ميانگين و کاهش ريسک توليد گردد.