مقاله تعيين اثر ژن و قابليت تركيب پذيري در كنترل صفات زودرسي و عملكرد در برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي از صفحه ۴۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تعيين اثر ژن و قابليت تركيب پذيري در كنترل صفات زودرسي و عملكرد در برنج
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تركيب پذيري
مقاله عمل ژن
مقاله برنج
مقاله تجزيه داي آلل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري نادعلي
جناب آقای / سرکار خانم: باباييان جلودار نادعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن نتاج اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر تركيب پذيري عمومي و خصوصي و نحوه عمل ژن ها براي صفات زودرسي و عملكرد بوته در پنج ژنوتيپ برنج با استفاده از طرح تلاقي داي آلل يكطرفه مورد مطالعه قرار گرفت. ژنوتيپ هاي برنج شامل حسني، ديلماني، شصتك محمدي، سنگ طارم و دائي شصتك مي باشند. بذر ۱۰ هيبريد نسل F1 به همراه پنج والد آنها در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ۳ تكرار در بهار سال ۱۳۸۴ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري كشت گرديد. نتايج نشان داد كه بين تركيب پذيري عمومي و خصوصي ژنوتيپ ها از نظر صفات مورد مطالعه اختلاف معني داري وجود دارد، اين مطلب بدين معني است كه هر دو نوع اثر ژن (افزايشي و غير افزايشي) در توارث اين صفات وجود دارد. همچنين با برآورد نسبت واريانس GCA به SCA مشخص شد كه در توارث صفات زودرسي و عملكرد بوته واريانس غير افزايشي ژن ها نقش بيشتري داشته و توارث پذيري خصوصي كمتري دارند. در نتيجه روش اصلاحي گزينش براي اين صفات موفقيت آميز نخواهد بود. بنابراين اين صفات در رابطه با توليد واريته هيبريد و استفاده از پديده هتروزيس مي توانند مهم باشند. در اين مطالعه تجزيه و تحليل گرافيكي نشان داد كه زودرسي تحت تاثير اثر فوق غالبيت ژن ها قرار دارد، زيرا خط رگرسيون از نقطه منفي (a=-6.64) محور Wr را قطع كرده است. بررسي ترکيب پذيري عمومي والدين نشان داد که رقم دايي شصتک بهترين ترکيب شونده عمومي براي عملکرد بوته مي باشد.