مقاله تعيين ارزش اقتصادي آب در زراعت چغندرقند در شهرستان مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله چغندرقند از صفحه ۹۳ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: تعيين ارزش اقتصادي آب در زراعت چغندرقند در شهرستان مرودشت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش اقتصادي آب
مقاله تابع توليد كاب
مقاله داگلاس
مقاله تابع تقاضاي آب
مقاله چغندرقند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الديني اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اغلب نقاط ايران با تقاضاي رو به فزوني آب در بخش كشاورزي مواجه هستند كه علت اصلي آن اختلاف فاحشي است که ميان هزينه تامين آب و قيمت دريافتي از کشاورزان وجود دارد. براي مقابله با اين چالش، لازم است با استفاده از اصول علمي اقتصاد و بر اساس ارزش آب در توليد محصولات كشاورزي، قيمت واقعي آن تعيين شود. بدين منظور، پژوهشي با هدف تعيين ارزش اقتصادي آب با استفاده از تحليل تابع توليد در ميان بهره برداران چغندرقند شهرستان مرودشت صورت گرفت. اطلاعات موردنياز از ميان ۵۰ بهره بردار در سال ۱۳۸۵ كه با روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي انتخاب شدند، به دست آمد. نتايج حاصل از برآورد تابع توليد نشان داد نهاده هاي آب، نيروي کار و کود شيميايي بر توليد اثر مثبت دارند. بر اساس ضرايب حاصل مشخص شد ۱۰ درصد افزايش در ميزان استفاده از نيروي کار حدود ۱٫۵۸ درصد افزايش در توليد را به دنبال خواهد داشت. اين رقم در مورد نهاده آب و کود شيميايي به ترتيب حدود سه و ۳٫۴ درصد به دست آمد. ارزش نهايي هر مترمکعب آب مورد استفاده در توليد چغندرقند برابر با ۲۱۱٫۶ ريال بر پايه قيمت هاي سال ۱۳۸۵ به دست آمد. در حالي که به ازاي هر مترمکعب آب از توليدکنندگان تنها حدود ۲۶٫۸ ريال دريافت مي شود. هم چنين نتايج تابع تقاضاي آب نشان داد قيمت آب بر تقاضاي آن اثر معني داري ندارد اما افزايش قيمت محصول مي تواند منجر به افزايش تقاضا براي آب شود.