مقاله تعيين ارزش غذايي بستر بر جاي مانده از توليد اسيد سيتريک و بررسي اثرات استفاده از آن در عملکرد جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش علوم دامي از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تعيين ارزش غذايي بستر بر جاي مانده از توليد اسيد سيتريک و بررسي اثرات استفاده از آن در عملکرد جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضايعات اسيد سيتريک
مقاله انرژي قابل متابوليسم
مقاله جوجه هاي گوشتي
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي خاني سامان
جناب آقای / سرکار خانم: لطف الهيان هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: افراز فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين ارزش غذايي بستر بر جاي مانده از توليد اسيد سيتريک و بررسي اثرات استفاده از آن در عملکرد جوجه هاي گوشتي آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي با ۵ تيمار (صفر، ۲٫۵، ۵، ۷٫۵ و ۱۰ درصد ضايعات اسيد سيتريك)، ۶ تکرار و ۱۴ قطعه جوجه گوشتي (مخلوط نر و ماده) سويه آرين در هر تکرار از سن ۷ – ۴۹ روزگي انجام گرفت. براي تنظيم جيره غذايي ابتدا انرژي قابل متابوليسم ضايعات اسيد سيتريك با روش سيبالد (۱۹۸۶) تعيين شده و جيره هاي مورد آزمايش از نظر انرژي و پروتئين همسان تنظيم شدند. صفات مورد اندازه گيري در اين آزمايش عبارت بودند از: ميانگين خوراک مصرفي، ميانگين افزايش وزن، ميانگين ضريب تبديل غذايي به صورت هفتگي و درصد ماندگاري، هزينه خوراک مصرفي و شاخص توليد در کل دوره. نتايج آزمايش نشان داد خوراک مصرفي در بين تيمارهاي مختلف در ۱-۱۴ و ۱-۳۵ روزگي از نظر آماري معني دار بود (P>0.05). در دوره هاي رشد و پاياني اثر تيمارهاي مختلف براي ميانگين افزايش وزن معني دار بود (P>0.05). ضريب تبديل غذايي فقط، در ۱-۲۱ روزگي معني دار بود (P>0.05) و درصد ماندگاري در بين تيمارهاي مختلف در کل دوره اختلاف معني داري نداشت. شاخص توليد معني دار و هزينه خوراک مصرفي به ازاي هر کيلو گرم وزن زنده در بين تيمارهاي مختلف معني دار بودند (P>0.05). با توجه به نتايج به دست آمده از بررسي صفات مختلف به نظر مي رسد که ضايعات اسيد سيتريک توانسته تا سطح ۵ درصد در جيره هايي غذايي جوجه هاي گوشتي بر پايه ذرت و کنجاله سويا مفيد باشد. همچنين پيشنهاد مي شود که ترکيب شيميايي پس مانده هاي اسيد سيتريک بيشتر مورد بررسي قرار گرفته و ميزان اسيدهاي آمينه آن تعيين گردد.