مقاله تعيين استاندارد تخمين سن در افراد بالغ ايراني با استفاده از دو پارامتر دنداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تعيين استاندارد تخمين سن در افراد بالغ ايراني با استفاده از دو پارامتر دنداني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعيين سن با دندان
مقاله آناتومي دندان
مقاله ريشه دندان
مقاله دندانپزشکي قانوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پرور حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيک منش وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي فرد محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: دستيابي به يک فرمول استاندارد در تخمين سن افراد ايراني از روي پارامترهاي ارايه شده توسط لامندين مواد و روش ها: بلافاصله پس از کشيدن سالم ۳۳۳ دندان تک ريشه اي از اجساد با سن و جنس مشخص در سازمان پزشکي قانوني تهران، ميزان شفافيت سطح ريشه (T) و پريودنتوزيس(P)  و شاخص هاي P و T اندازه گيري و با استفاده از فرمول لامندين سن تخميني به دست آمد. ميزان همبستگي پارامترهاي مختلف در تعيين سن مورد ارزيابي قرار گرفت. معادله رگرسيون محاسبه و سن تخميني بر اساس اين معادله اندازه گيري شد.ميزان تفاوت بين سن تخميني لامندين، معادله رگرسيون و سن واقعي اندازه گيري شد.
يافته ها: در تخمين سن، ميزان همبستگي پريودنتوزيس (۷۷۸/۰) و شفافيت سطح ريشه (۸۹۱/۰) نسبت به شاخص هاي خود بالاتر بود (p<0.0001). به نظر مي رسد براي محاسبه سن بهتر است از اين ميزان ها به صورت مستقيم در فرمول استفاده شود، بنابراين فرمول جداگانه اي براي مردان و زنان پيشنهاد شد. در ارزيابي فرمول پيشنهادي مشخص شد که از ين دندان ها، دندان لترال پايين بيشترين همبستگي را با سن واقعي افراد نشان مي دهد.
نتيجه گيري: برخلاف لامندين، تحقيق حاضر نشان داد که در نژاد ايراني دندان لترال پايين براي بررسي تخمين سن در اکثر گروه هاي سني با استفاده از دو پارامتر مورد اشاره دقيقتر عمل نموده و همچنين با توجه به نوع دندان پيشنهادي در فرمول ارايه شده محدوده خطا کمتر و نيز در صد موارد با تخمين بيش و کمتر از ۵ سال کاهش مي يابد. بنابراين پيشنهاد مي شود که فرمول ارايه شده در پزشکي قانوني ايران در تمام گروه هاي سني، با حجم نمونه وسيعتر در اجساد با سن مشخص ارزيابي شد تا بتوان کارايي اين روش را مشخص نمود.