مقاله تعيين استراتژي بهينه توليد با استفاده از مدلسازي ساختاري تشريحي اصلاح شده و مدل برنامه ريزي خطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۱۴۲ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: تعيين استراتژي بهينه توليد با استفاده از مدلسازي ساختاري تشريحي اصلاح شده و مدل برنامه ريزي خطي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدلسازي ساختاري تشريحي اصلاح شده
مقاله برنامه ريزي خطي
مقاله استراتژي توليد
مقاله قابليت هاي توليد
مقاله اولويت هاي رقابتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرپورشيرازي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: آريانژاد ميربهادرقلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدلسازي ساختاري تشريحي، روشي براي ساخت و درک ارتباط هاي مابين عناصر يک سيستم پيچيده بر مبناي نظرات افراد خبره است. در اين مقاله، مدلسازي ساختاري تشريحي اصلاح شده، با توانايي در نظر گرفتن نرخ ناسازگاري گروه خبرگان و ارايه سلسله مراتب فاقد دور از عناصر موضوع ارايه شده است. گروه خبرگان داراي اشتراک نظر در اهداف و توافق جمعي در تصميمات مرتبط با تعيين استرتژي توليد هستند. استراتژي توليد وابسته به تصميم هاي متوالي بهبود قابليت هاي رقابتي توليد طي مراحل مختلف به منظور کسب مزيت رقابتي در بازار است. بر اين مبنا در مقاله حاضر الگوريتم تعيين استراتژي بهينه توليد با استفاده از مدلسازي ساختاري تشريحي اصلاح شده و مدل برنامه ريزي خطي ارايه شده است. در اين رابطه ابتدا شبکه فاقد دور قابليت هاي رقابتي توليد قابل بهبود طي مصاحبه با خبرگان به کمک روش مدلسازي ساختاري تشريحي اصلاح شده استخراج گرديده، سپس طي مصاحبه با خبرگان و اضافه کردن کمان هاي مجازي به شبکه، گزينه هاي مختلف استراتژي توليد حاصل شده است. گزينه هاي برنامه زماني با تشکيل و حل مدل هاي برنامه ريزي خطي متناظر با هر شبکه استخراج مي شود. الگوريتم پيشنهادي با بررسي مورد تاييد بودن نتايج و وجود حداقل يک برنامه زماني مقبول در خروجي ها متوقف مي شود. در پايان الگوريتم براي يک مطالعه موردي پياده سازي شده است.