مقاله تعيين اعتبار روش اندازه گيري گونيامتري لوردوز گردن از طريق راديوگرافي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۱۵۴ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: تعيين اعتبار روش اندازه گيري گونيامتري لوردوز گردن از طريق راديوگرافي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوردوز گردن
مقاله گونيامتري
مقاله راديوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افهمي نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: صاحب الزماني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ستون فقرات گردني، در معرض ناهنجاري ها و آسيب هاي ورزشي فراواني قرار دارد. با اين وجود تاکنون ابزار اندازه گيري غيرتهاجمي با اعتبار بالا براي ارزيابي سريع، آسان و بدون عوارض ثانويه، به منظور ارزيابي ناحيه گردن معرفي نشده است. هدف از تحقيق حاضر تعيين اعتبار روش اندازه گيري گونيامتري لوردوز گردن از طريق راديوگرافي مي باشد.
روش: آزمودني هاي تحقيق را ۱۶ دانشجوي دختر دانشگاه شهيد باهنر کرمان داراي ناهنجاري سر به جلو با ميانگين سني ۱٫۰۶±۱۹٫۸۱ سال، قد ۱٫۹۶±۱۶۰ سانتي متر و وزن ۲٫۷۸±۵۶٫۵۶ کيلوگرم تشکيل مي داد. براي جمع آوري اطلاعات تحقيق از روش گونيامتري و راديوگرافي استفاده شد. تصاوير راديوگرافي توسط سه روش کاپانجي، کوب، هاريسون و يک روش مشابه روش گونيامتري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي هاي آماري استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي تحقيق حاکي از همبستگي معناداري بين اندازه گيري گونيامتري با روش مشابه آن بر روي تصاوير راديو گرافي در تعيين ميزان قوس گردني (p<0.01،r=0.954 ) و عدم همبستگي معنادار بين روش گونيامتري و ساير روش هاست.
نتيجه گيري: با توجه به همبستگي پايين ميان روش گونيامتري با روش راديوگرافي در ارزيابي ميزان زاويه قوس گردني، روش گونيامتري نمي تواند روش مناسبي براي ارزيابي هاي زاويه قوس گردني باشد.