مقاله تعيين اعتبار و روايي پرسشنامه تجربه سوگ (GEQ) در نمونه ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۳۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تعيين اعتبار و روايي پرسشنامه تجربه سوگ (GEQ) در نمونه ايراني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه تجربه سوگ
مقاله اعتبار
مقاله روايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پور سميه
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: روشن رسول
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرگ يک عزيز يا يک شخص مهم در زندگي حادثه اي است که همواره در نزديکان فرد ازدست رفته منجر به فرايند سوگواري مي شود. سوگ اثرات فراگيري بر فرد داغدار دارد و سنجش آن مستلزم در اختيار داشتن ابزارهاي مناسب مي باشد. پرسشنامه تجربه سوگ (GEQ) توسط بارت و اسکات (۱۹۹۸) به منظور سنجش واکنش هاي سوگ، طراحي و ساخته شد. پژوهش حاضر کوشيده است تا پس از آماده سازي مقياس ياد شده، اعتبار و روايي اين پرسشنامه را در گروهي از دانشجويان ايراني داراي تجربه سوگ مورد سنجش قرار دهد. در اين تحقيق ۳۴۸ آزمودني مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج تحليل مولفه هاي اصلي نشان دهنده هفت عامل و ۳۴ سوال بود. اين عوامل از همساني دروني قابل قبولي برخوردار بودند (ضرايب آلفاي کرونباخ بين ۰٫۸۶ و ۰٫۴۰ متغير است). عوامل اين پرسشنامه روايي همگراي مناسبي با دو خرده مقياس افسردگي و جسماني سازي SCL-25 (P£۰٫۰۱) و GHQ – 28 (P£۰٫۰۱) نشان دادند. همچنين الگوي نمرات GEQ در دو جنس متفاوت به دست آمد.